جدول مقایسه ای اندازه ها ثبت گارانتی
6,758,000 تومان
4,796,000 تومان
6,180,300 تومان
5,395,500 تومان
3,760,500 تومان
4,469,000 تومان
3,967,600 تومان