عنصرهای ایکستموز

دسته بندی های استایل اول

عناصر شبکه دسته بندی ها

جعبه های دستی/دوشی (11)

جعبه های چرخ دار (7)

عنصرهای ایکستموز

دسته بندی های استایل دوم

عناصر شبکه دسته بندی های استایل دوم

جعبه های دستی/دوشی (11)

جعبه های چرخ دار (7)

عنصرهای ایکستموز

دسته بندی های استایل سوم

عناصر شبکه دسته بندی های استایل سوم

جعبه های دستی/دوشی (11)

جعبه های چرخ دار (7)

عنصرهای ایکستموز

دسته بندی های استایل چهارم

عناصر شبکه دسته بندی های استایل چهارم

جعبه های دستی/دوشی (11)

جعبه های چرخ دار (7)

XTEMOS ELEMENT

چرخ و فلک چیدمان کاتالوگ ها

عنصرهای ایکستموز

شبکه ماسونری کاتالوگ ها

جعبه های دستی/دوشی (11)

جعبه های چرخ دار (7)

عنصرهای ایکستموز

چیدمان دسته بندی ها با فضای کم

جعبه های دستی/دوشی (11)

جعبه های چرخ دار (7)