ما کی هستیم

آدرس وب سایت ما است: http://www.kinghardcase.com

 

چه اطلاعات شخصی را جمع آوری می کنیم و چرا آنها را جمع آوری می کنیم

سایت ما از شما شماره تلفن همراه با مشخصات شخصی شما را هنگام ثبت سفارش جمع آوری می کند و برای شما از این طریق اعلامی های شرکت را ارسال می کند

ما اطلاعات جمع آئری شده از شما را به غیر واگذار نمی کنیم